Czynne: Poniedziałek - Piątek w godz. 10:00 - 18:00

RODO - obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

1)    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Paweł Dawidowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALFA INVESTMENT z siedzibą w Toruniu (87-100) , ul Grudziądzka 79,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej pod numerem NIP 8792048528
2)    W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Marek Paradowski , Tel. 885-902-462,  m.paradowski@alfa-investment.pl
3)    Dane osobowe będą przetwarzane w celu: dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi,  marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług, w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz w  zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości i promowania ofert.
4)    Przetwarzamy także dane które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas. Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi
5)    Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
6)    Jeżeli wyrazi Pan/i zgodę przysługiwać będzie Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przesłanego listem poleconym na adres Administratora Danych lub w korespondencji e-mail na adres biuro@alfa-investment.pl
7)    Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do zawarcia umowy.
8)    Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy  ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO, a w szczególności: dział sprzedaży, pracownicy działu księgowo rachunkowego, kadra kierownicza,  pracownicy działu IT.
9)    Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:  spółkom powiązanym z Administratorem Danych; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); podmiotom świadczącym usługi informatyczne, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje
10)    Pani/ Pana dane Administrator Danych będzie przetwarzać
- do czasu, aż dojdzie do zawarcia umowy z Panią/ Panem bądź jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 2 lat od przedstawienia przez Administratora Danych oferty, do czasu wycofania zgody lub ustalenia, że dane osobowe się zdezaktualizowały - w zakresie danych dotyczących marketingu,
- do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa - w wypadku danych koniecznych do wypełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych
- do momentu przedawnienia tych roszczeń w wypadku danych koniecznych ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
11)    Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie,  dozwolonym przez prawo.  Jeśli dojdzie do takiego przekazania danych niezwłocznie poinformujemy Panią/Pana o tym fakcie umieszczając niezbędne informacje na stronie www.alfa-investment,.pl
12)    Obecnie nie planujemy przetwarzania Pani/Pana  danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się na automatyczne przetwarzanie danych (w tym profilowanie) – wyłącznie w zakresie, dozwolonym przez prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób dane są automatycznie przetwarzane, znajduje się na tej stronie. Jeśli dojdzie do takiego przetwarzania danych niezwłocznie poinformujemy Panią/Pana o tym fakcie umieszczając niezbędne informacje na stronie www.alfa-investment.pl.
13)     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
14)    Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.