Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Paweł Dawidowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALFA INVESTMENT z siedzibą w Toruniu (87-100) , ul Grudziądzka 79, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej pod numerem NIP 8792048528
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Marek Paradowski , Tel. 885-902-462, m.paradowski@alfa-investment.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi, marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług, w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz w zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości i promowania ofert.
4) Przetwarzamy także dane, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas. Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi.
5) Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
6) Jeżeli wyrazi Pan/i zgodę przysługiwać będzie Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przesłanego listem poleconym na adres Administratora Danych lub w korespondencji e-mail na adres biuro@alfa-investment.pl
7) Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do zawarcia umowy.
8) Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO, a w szczególności: dział sprzedaży, pracownicy działu księgowo rachunkowego, kadra kierownicza, pracownicy działu IT.
9) Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: spółkom powiązanym z Administratorem Danych; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); podmiotom świadczącym usługi informatyczne, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje.
10) Pani/ Pana dane Administrator Danych będzie przetwarzać
- do czasu, aż dojdzie do zawarcia umowy z Panią/ Panem bądź jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 2 lat od przedstawienia przez Administratora Danych oferty, do czasu wycofania zgody lub ustalenia, że dane osobowe się zdezaktualizowały - w zakresie danych dotyczących marketingu,
- do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa - w wypadku danych koniecznych do wypełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych
- do momentu przedawnienia tych roszczeń w wypadku danych koniecznych ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
11) Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, dozwolonym przez prawo. Jeśli dojdzie do takiego przekazania danych niezwłocznie poinformujemy Panią/Pana o tym fakcie umieszczając niezbędne informacje na stronie www.alfa-investment,.pl
12) Obecnie nie planujemy przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się na automatyczne przetwarzanie danych (w tym profilowanie) – wyłącznie w zakresie, dozwolonym przez prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób dane są automatycznie przetwarzane, znajduje się na tej stronie. Jeśli dojdzie do takiego przetwarzania danych niezwłocznie poinformujemy Panią/Pana o tym fakcie umieszczając niezbędne informacje na stronie www.alfa-investment.pl.
13) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
14) Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.